November 22, 2009 – 7:00 pm

Speak Softly @ the University of Michigan

The Univesrity of Michigan, Ann Arbor

The University of Michigan Percussion Ensemble will perform Speak Softly – for four percussionists playing sticks of varying bigness.